Gebruikersreglement en bepalingen met betrekking tot privacy

Door een account aan te maken en bijdragen te leveren aan Namen en Nummers NL, accepteert u onderstaande voorwaarden als Gebruiker.

Auteursrecht

De Gebruiker geeft Namen en Nummers NL uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht zijn/haar bijdrage via de site openbaar te maken.

Bij het plaatsen van een foto of tekst die is gemaakt door een ander, moet de Gebruiker rekening houden met het volgende:

 • De Gebruiker mag geen foto's of tekst plaatsen waar auteursrecht op rust en waarvan de auteur geen toestemming voor hergebruik heeft gegeven.
 • Bij foto's en tekst die wel mogen worden hergebruikt, moet de Gebruiker een bronvermelding plaatsen.
 • Wanneer de betreffende auteur afstand heeft gedaan van het auteursrecht of wanneer de auteur meer dan zeventig jaar geleden is overleden, mogen foto's en teksten zonder beperkingen worden gepubliceerd door de Gebruiker. Bij de foto's en tekst vermeldt de Gebruiker in dat geval dat deze voor 'vrij gebruik' zijn. 
 • Wanneer de maker van een foto korter dan zeventig jaar geleden is overleden, hebben erfgenamen het auteursrecht. Zij moeten toestemming geven voor het gebruik van de foto.
 • De Gebruiker vrijwaart Namen en Nummers NL tegen aanspraken van derden op grond van inbreuken die zijn/haar bijdrage maakt op rechten van die derden.

Bij het plaatsen van een zelfgemaakte foto of tekst, moet de Gebruiker rekening houden met het volgende:

 • De Gebruiker heeft zelf het auteursrecht en bepaalt of anderen de bijdrage mogen hergebruiken. Er zijn drie mogelijkheden:
  • De Gebruiker bepaalt dat anderen de bijdrage mogen hergebruiken, mits zij daarbij de naam van de auteur vermelden.
  • De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht door 'vrij gebruik' bij de bijdrage te vermelden.
  • De Gebruiker bepaalt dat anderen de bijdrage niet mogen hergebruiken door 'alle rechten voorbehouden' bij de bijdrage te vermelden.
 • Door een account aan te maken op deze website geeft de Gebruiker Namen en Nummers NL uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht derden toestemming te geven de bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken, op de site of daarbuiten, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en, indien gewenst, met naamsvermelding van de Gebruiker. Hiervan zijn uitgezonderd die bijdragen waarvan de Gebruiker in een vermelding aangeeft dat ze niet mogen worden gebruikt.

 

Privacy en AVG

Namen en Nummers NL benadrukt dat het voor de gebruiker mogelijk is zijn/haar bijdrage te leveren onder pseudoniem.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat bij gebruik van zijn/haar naam als Gebruikersnaam, deze voor iedere internetgebruiker waarneembaar is en met zoekmachines gevonden kan worden.

Namen en Nummers NL maakt geen gebruik van de persoons- of contactgegevens van de gebruikers. Deze gegevens worden veilig en vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan derden.

De Gebruiker moet te allen tijde zo zorgvuldig mogelijk omgaan met informatie over anderen en hun identiteit, uit respect voor de privacy van die anderen en hun verwanten.

De Gebruiker moet zich bij het maken van een gedenkpagina houden aan de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Dit houdt in dat:

 • De gebruiker geen foto's mag plaatsen van personen die nog in leven zijn en hiervoor geen toestemming hebben gegeven.
 • De gebruiker geen teksten geen namen mag vermelden van personen die nog in leven zijn en hiervoor geen toestemming hebben gegeven.

 

Recht van redactie

De Gebruiker zal geen beledigende, racistische, onfatsoenlijke of (op welke grond dan ook) als onrechtmatig te beschouwen bijdragen plaatsen.

De redactie van Namen en Nummers NL beoordeelt bijdragen van Gebruikers naar eigen inzicht.

De hieronder genoemde maatregelen kunnen worden getroffen op grond van overtreding van een bepaling van dit Reglement of om een zwaarwegende andere reden, ter uitsluitende beoordeling van het team van Namen en Nummers NL.

 • Het team van Namen en Nummers NL mag een bijdrage aanpassen of verwijderen.
 • Het team van Namen en Nummers NL mag een Gebruiker de toegang tot de site tijdelijk of voor altijd ontzeggen, onder meer door het blokkeren en/of opheffen van de registratie van de gebruiker en het weren van bijdragen van bepaalde IP-adressen.

 

Aansprakelijkheid

Namen en Nummers NL is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de site geplaatste bijdragen of voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de site of informatie verkregen van de site.

 

Wijzigingen van het Reglement

Namen en Nummers NL heeft het recht de inhoud van dit Gebruikersreglement te wijzigen.